Shalhevet

  ליצירת קשר

  השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!

   גישה ומעבר בטוח

   לרשימת הקורסים

   לתחילת הקורס

   משימות מספר 13001 + 13002

   מטרות הקורס

   בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

   1. יכיר את דרישות החוק בנושא גישה ומעבר בטוחים
   2. ידע להבחין בין סוגים שונים של דרכי גישה ומעברים בטוחים.
   3. יזהה שגיאות בתהליך תכנון דרכי גישה ומעבר.
   4. יכין עבודת בית בנושא הנלמד.
   5. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה.

   מבוא

   ​במאמרים ובספרים רבים ניתן למצוא הגדרה לתאונה בנוסח:
   "אירוע בלתי צפוי, הקורה מהר מאוד וסופו נזק לרכוש ו/או פגיעה באדם".

   אכן, דרכי גישה ומעבר, המתוכננים ומיושמים בצורה ראויה במקום העבודה, תורמים רבות לבטיחות העובדים. אף המחוקק נתן דעתו על כך וחייב את המעביד בהתקנה ראויה של דרכי גישה ומעבר ראה פקודת הבטיחות בעבודה, (נוסח חדש) תש"ל 1970 פרק ג' בטיחות, סימן ג', בטיחות הגישה והמעבר

   דבר החקיקה

   מתוך פקודת הבטיחות בעבודה, (נוסח חדש) תש"ל 1970 פרק ג' בטיחות, סימן ג', בטיחות הגישה והמעבר:

   בחקיקה ניתן למצוא התייחסות לשני מרכיבים:
   מרכיבים כלליים

   מרכיבים ייחודיים למקומות עבודה ספציפיים
   לעניין מרכיבים כלליים:
   גישה למקום עבודה

   49. אמצעי גישה בטוחים לכל מקום שאדם צריך לעבוד בו אי-פעם יותקנו ויקויימו ככל שהדבר מעשי במידה

   סבירה; בלי לגרוע מכלליות הוראה זו –

   1. בחדר עבודה יותקנו ויקוימו מעברים נאותים;
   2. המעברים בחדרי העבודה ויתר המעברים והמדרגות בבנין יהיו ללא הפרעה של חמרים, חפצים, ציוד או כלים;
   3. המקום שבו מבצע העובד את עבודתו יותקן ויקוים במצב בטוח.

   דבר החקיקה – המשך:

   לעניין מרכיבים ייחודיים:
   הגנה מפני נפילה

   50. היה אדם צריך לעבוד במקום שממנו הוא עלול ליפול יותר משני מטרים, ואין המקום מאפשר אחיזת רגל בטוחה, ולפי הצורך – אחיזת יד בטוחה, יותקנו – ככל שהדבר מעשי במידה סבירה – אמצעים לבטיחותו על ידי גידור או באופן אחר.

   מכלים לנוזלים מסוכנים

   51. (א) כל מכל קבוע, בור, עוקה או מבנה ששפתם נמצאת פחות ממטר אחד מעל לקרקע או לדוכן הסמוכים אליהם והם מכילים נוזל כוֹוה מאכּל או ארסי, יכוסו לבטח או יגודרו לבטח לפחות עד אותו גובה; ואם מחמת מהות הפעולה אין זה מעשי לעשות כן, ייעשה כל האפשר מבחינה מעשית, על ידי כיסוי או גידור או אמצעי אחר, כדי למנוע נפילת אדם לתוך המכל, הבור, העוקה או המבנה.

   (ב) המפקח הראשי רשאי בתעודה לפטור מדרישות סעיף זה כל מכל, בור, עוקה או מבנה אם שוכנע שלגביהם דרישות אלה אינן נחוצות או אינן מתאימות.

   חלק חוצה ושב במכונה אוטומטית

   52. היה חלק חוצה-ושב שבמכונה אוטומטית, או כל חומר הנישא עליו, נע בתוך מרחב שאדם עשוי לעבור בו אגב עבודתו או בנסיבות אחרות, לא יניחו שאותו חלק או חומר יגיע בתנועתו חוצה או פנימה עד נקודה המרוחקת פחות מחמישים סנטימטרים ממבנה קבוע שאיננו חלק מהמכונה.

   מכונת טוויה אוטומטית

   53. בקשר למכונת טוויה בעלת מרכב אוטומטי יש לנקוט כל אמצעי מעשי, על ידי הוראות לאדם האחראי על המכונה ובאופן אחר, כדי להבטיח ששום עובד לא יימצא במרחב שבין החלק החוצה-ושב של המכונה לבין חלק קבוע של המכונה אשר אליו נע החלק החוצה בדרכו פנימה, אלא אם נעצרה המכונה כשהחלק החוצה נמצא במהלך החוצה.

   דבר החקיקה – המשך:

   ​חקיקה נוספת לעניין בטיחות הגישה והמעבר, נגזרת מתוך פקודת הבטיחות בעבודה ומופיעה בתקנות:

   רענן את ידיעותיך על ידי קריאה וחזרה על תקנות אלו.
   נגזרת מתוך פקודת הבטיחות בעבודה ומופיעה בתקנו

   דוגמאות לדבר החקיקה

   ​גישה למקום עבודה

   (1)חדר עבודה (מקום עבודה)

   דוגמאות לדבר החקיקה

   ​גישה למקום עבודה

   (2) המעברים בחדרי העבודה ויתר המעברים והמדרגות בבנין יהיו ללא הפרעה של חמרים, חפצים, ציוד או כלים;

   דוגמאות לדבר החקיקה

   ​הגנה מפני נפילה

   דוגמאות לדבר החקיקה

   ​גישה למקום עבודה

   (3) המקום שבו מבצע העובד את עבודתו

   דוגמאות לדבר החקיקה​

   מיכלים לנוזלים מסוכנים

   דוגמאות לדבר החקיקה

   ​​​​​חלק חוצה ושב במכונה אוטומטית

   דוגמאות לדבר החקיקה

   ​​​​​עבודה על גג שביר / תלול​

   שים לב לסיכונים הקיימים בצורת עבודה זו

   תרגיל קצר

   לפניך איור בנושא גישה ומעבר

   תרגיל קצר – תשובה

   להלן חלק מהממצאים אותם היית אמור למצוא:

   1. לא קיים שיפוע נדרש לחפירה/תעלה
   2. אין דיפון מוסדר
   3. הסרט האדום/לבן המקיף את החפירה לא מוצב כיאות
   4. בצד שמאל של התמונה עומד עובד קרוב לשפת החפירה במקום בו יש סיכוי לקריסת האדמה
   5. בצד ימין למעלה, מונחים צינורות בקרבה מיותרת לשפת החפירה

   לפניך רשימת אתרים. לחיצה על הכתובת תקשר אותך ישירות לאתר.

   ​https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9724

   https://www.osh.org.il/uploadfiles/tshuva09194.html

   https://www.osh.org.il/uploadfiles/tshuva11242.html

   https://www.osh.org.il/uploadfiles/tshuva12069.html

    

   בחר לך נושא משימה, מתוך רשימת נושאי המשימה, גלוש באתרים ובצע את המטלה.

   נושאי משימה

   נושא משימה מספר 13001:

   צלם במקום העבודה דרך גישה ומעבר תקינים. התייחס בעבודתך לדרישות החוק וראיית המתכנן לנושאי עבודה במקום.

   נושא משימה מספר 13002:

   צלם מקום עבודה בו נראה לך כי הדרך והמעבר אינם תקינים. הסבר מהם הליקויים אותם זיהית ומה ההמלצות אותם תיתן על מנת לתקן ליקויים אלו

   הנחיות עבודה:

   1. באפשרותך לענות על יותר מנושא משימה אחד. כל נושא משימה מזכה ביום השתלמות בודד.
   2. את פתרון נושא המשימה עליך לכתוב במעבד תמלילים Word בהיקף שלא יעלה על 1000 מילים מודפסות. בראש העבודה יש לציין את הפרטים הבאים: שם, ת.ז., כתובת, טלפון, E-mail, מקום עבודה, תפקיד, תאריך ביצוע העבודה ומספר נושא המשימה.
   3. באפשרותך לשלוח את הפתרון בדואר אלקטרוני לכתובת shalhevet@shalhevet .co.il
    או לחילופין , בדואר, לכתובת שלהבת מערכות מידע בע"מ, רח' פריימן יעקב 20, ראשל"צ 75358, בצרוף המחאה לפקודת שלהבת – מערכות מידע בע"מ, על סך 236 ש"ח (המחיר כולל מע"מ) לכל נושא משימה.
   4. לאחר בדיקת פתרון נושא המשימה יועבר אליך אישור על השתתפות ביום השתלמות, על-פי דרישות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), לצורך קבלת אישור כשירות.
   5. שלהבת מערכות מידע בע"מ – מנהלת האתר, שומרת לעצמה את הזכות לפרסם עבודות נבחרות באתר. השתתפות בקורס בפועל, על-פי התנאים המפורטים לעיל מהווה אישור גורף לפירסום העבודה.

   בהצלחה!

   ליצירת קשר השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

    שיעורים שלנו

    תאורה

    לרשימת הקורסים לתחילת הקורס נושאי משימה מספר 43-001 + 43-002 מטרות הקורס בגמר הההדרכה ולאח...
    קרא עוד
    חברת פרסום דיגיטלי חברת פרסום דיגיטלי
    דילוג לתוכן