Shalhevet

  ליצירת קשר

  השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!

   הדרכות והכשרות מקצועיות

    

   לרשימת הקורסים

   לתחילת הקורס

   משימות מספר 36001 + 36002

   מס' אישור 603383

   מטרות הקורס

   בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

   1. יכיר את הפקודה והתקנות בדבר הדרכה ומסירת מידע.
   2. ידע מה היא הדרכה בכלל והדרכת בטיחות בפרט.
   3. ידע מי מוסמך לבצע הדרכת בטיחות.
   4. ידע מה נדרש מהמעסיק בתחום מסירת מידע
   5. יכין עבודת בית בנושא הנלמד.
   6. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה.

   הדרכות והכשרות מקצועיות
   מבוא
   הדרכה מכשירה את העובדים לביצוע משימות הנדרשות מהם בארגון, הדרכת הבטיחות מפרטת לעובד את הסיכונים הקיימים במקום עבודתו כדי שיוכל לעבוד בצורה בטוחה שתימנע תאונות עבודה. בנוסף להדרכות הבטיחות, חייב המעסיק לספק לעובדים מידע בכתב בדבר כל הסיכונים שבמקום העבודה. במסגרת לומדה זו ניפגש עם תקנת מסירת מידע ונכיר את תהליכי הדרכות הבטיחות בתעשייה.
   הדרכה
   הדרכה מוגדרת כתהליך המכשיר את העובד לביצוע נכון של עיסוקו. הדרכה נכונה מבוססת על תהליך פיתוח הנגזר ממטרות המבוססות על מרכיבי התפקיד של בעל המקצוע היעודי. ההדרכה יכולה להעשות בכיתת הדרכה, או בשטח, במקום העבודה עצמו. למעשה, מפתח ההדרכה חייב להכיר את מבנה המקצוע ולהכין קורס שמבוסס על תפקידו של התלמיד. הדרכת הבטיחות מבוססת על גורמי הסיכון הקיימים בסביבת העבודה ובתפקידו של העובד. החוק, מחייב את המעסיק לספק מידע והכשרה מתאימה הדרושים למניעת תאונות עבודה ומחלות מקצוע.

   יעילות ואפקטיביות הדרכת הבטיחות
   כאמור, החוק מחייב את המעסיק לוודא שהעובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה. כדי שהעובד אכן יבין את הסיכונים, תהליך ההדרכה חייב להיות אפקטיבי. כעקרון, יעילות דנה בתפוקות ומשאבים, במילים אחרות, להשקיע כמה שפחות ולקבל כמה שיותר. אם נתרגם זאת להדרכה, קורס קצר להרבה תלמידים. לעומת זאת, אפקטיביות מוגדרת כתהליך עבודה בו אנו משקיעים את המינימום הנדרש להשגת המטרות שהצבנו. בהדרכה, הקורס הקצר ביותר, עם מספר התלמידים האופטימלי, שבסופו העובדים בקיאים בנושאי ההדרכה ומבינים את הסיכונים שבעבודתם.

   הדרכות והכשרות מקצועיות

   מסירת מידע
   לעומת תהליך ההדרכה בו המדריך – או הלומדה – מעבד את החומר הנילמד ומסביר את הסיכונים ואת המטלות המוטלות על העובד, במסירת מידע התכוון המחוקק שמחזיק במקום העבודה – המעסיק – חייב למסור לעובד, עד תחילת עבודתו, תמצית בכתב של מידע על סיכונים בעבודה שבה הוא מועסק, או במקום העבודה או בכל מקום אחר שבו עלול הוא להיחשף להם עקב ביצוע תפקידו, בעברית וערבית ובשפה נוספת המובנת לרוב העובדים במקום העבודה. תוכנו של המסמך יוסבר לעובד בשפה המובנת לו, אם אינו שולט בשפות שבהן נמסרה התמצית. המידע יעודכן וימסר מחדש בכל פעם שנשתנו התפקיד או תחנת העבודה של העובד.
   מידע זה כולל, בין השאר, תוצאות בדיקה סביבתית – (ניטור ביולגי וסביבתי), מידע על חומרים מסוכנים (MSDS) ועוד. חלק מהמידע חייב להתפרסם במקומות ציבוריים בארגון – לוחות מודעות.
   בנוסף, המחזיק יוודא שחומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים במקום העבודה יהיו מסומנים בתווית או בשלט אזהרה מתאימים ומובנים, וכן יתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי. יש לוודא שתוכן השילוט יוסבר לעובד בשפה המובנת לו, אם אינו שולט בשפה שבה נכתבו.

   ​השלכות מעשיות
   על כל התהליך אחראי ממונה הבטיחות, (הסעיף השלישי ברשימת המטלות שלו) – לפעול לקיום תקנת מסירת מידע והדרכת עובדים, להכנת תכנית הדרכה והקפדה על שילוט אזהרה. העובד מנוע מלעבוד אם לא קיבל הדרכה מתאימה וחייב להופיע לכל הרצאה אליה קיבל זימון. חל איסור מוחלט לגבות מהעובד תשלום עבור ההדרכות, לא בכסף ולא בכל תמורה אחרת. המעביד חייב ללמד את כל העובדים, לוודא שהעובד הבין את תכולת ההדרכה, לשלם שכר עבור ימי ההדרכה ולתעד את כל תהליכי ההדרכה בפנקס הדרכה של המפעל.

   הדרכות והכשרות מקצועיות
   מסירת מידע והדרכת בטיחות בלשון החוק
   שר העבודה והרווחה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, יקבע בתקנות הוראות בדבר חובת המחזיק במקום עבודה לספק לעובדים בו מידע והכשרה הדרושים למניעת תאונות עבודה או מחלות מקצוע; תקנות כאמור יכול שיהיו כלליות או לפי סוגי מקומות עבודה, ענפי עבודה, מקצועות או אזורים. מתוך חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד – 1954סעיף 8 ה – מידע והכשרה בטיחותית (עמ, 16), על בסיס פקודה זו, מחייבות תקנות הבטיחות את המעביד לקיים הדרכה בדבר הסיכונים ולוודא שהעובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה.

   חובת המעביד
   אנו למדים מהתקנות שהתופס (המעסיק) חייב לוודא שהדרכת עובדים תתבצע על ידי בעל מקצוע מתאים ובהתאם לתפקידם ולסיכונים להם הם חשופים, לפחות פעם בשנה, לעובדים בגובה תינתן ההדרכה על ידי מדריך מוסמך לנושא.
   הדרכת מנהלי עבודה, לעובדי תחזוקה ונאמני בטיחות תתבצע על ידי המוסד לבטיחות וגהות, או מוסד מוכר, או על ידי כל מי שאושר על ידי מפקח עבודה ראשי.
   כל הדרכה, מהדרכת עובדים ועד להדרכת ממוני הבטיחות, חייבת, בנוסף להיבטי הבטיחות, להכשיר את בעלי התפקיד לביצוע תפקידם.

   הדרכות והכשרות מקצועיות

   מדדים לבדיקת אפקטיביות
   את אפקטיביות תהליך ההדרכה מומלץ לבדוק בשני מישורי זמן: הראשון – בחינת תהליך ההדרכה עצמו, קרי הערכה תוך כדי ההדרכה. בזמן שמלמדים יש לשאול את התלמידים שאלות על החומר הנילמד ובסיום הקורס יש לערוך מבחן מסכם.
   השלב השני הינו מבחן התוצאה. אנו בודקים "בשטח" באמצעות תצפיות ומעקב אחרי תיפקוד הבוגרים את מידת הפנמת חומר הלימוד ובאמצעות מעקב סטטיסטי אחרי עקומת התאונות מוודאים שבוגרי הקורס אכן מעורבים פחות בתאונות עבודה.

   סכום
   החוק מחייב את – המעביד לספק מידע לעובד – בתחילת עבודה ולפחות פעם בשנה. העובד חייב להשתתף בכל הדרכה אליה הוזמן וליישם את החומר הנלמד. ממונה הבטיחות חייב לוודא שהמידע מסופק לעובדים ומאידך להישתתף בשמונה "ימי כשירות" בשנה.
   הידע למנהלי עבודה, עובדי אחזקה ונאמני בטיחות מועבר על ידי גורם מוסמך, בעוד שהידע לכלל העובדים מועבר על ידי בעל מקצוע מתאים.

   אפקטיביות התהליך – המבטיחה הבנה ובקיאות בנושאים – נמדדת תוך כדי ההדרכה, בסיום ההדרכה ולאחר תקופת מה.
   על התהליך כולו אחראי ממונה הבטיחות.

   הדרכות והכשרות מקצועיות

   ביביליוגרפיה וירטואלית

   לפניך רשימת אתרים. לחיצה על הכתובת תקשר אותך ישירות לאתר.
   בחר לך נושא משימה, מתוך נושאי המשימה בדף הבא, גלוש באתרים ובצע את המטלה.

   מסירת מידע והדרכת עובדים​

   חוק ארגון הפיקוח על העבודה

   נושאי משימה

   נושא משימה מספר 36001:

   1. עליך להכין תוכנית להדרכת נאמני בטיחות המבוסס על תקנות הבטיחות בעבודה. רשום לפחות 5 נושאים שחייבים להופיע בתוכנית וציין את המקור לחובת " יוכשרו לתפקידם בהתאם לסעיפים המתאימים".
   2. הכן שאלות שיאפשרו לך לבדוק את אפקיביות קורס נאמני בטיחות.

   נושא משימה מספר 36002:

   1. התבקשת להכין נושאים לתוכנית הדרכה שנתית של ארגונך. רשום לפחות 5 שמות קורסים/נושאים שיופיעו בתוכנית ונמק מדוע בחרת בהם.
   2. מהם המסמכים – והיכן זה מצויין בפקודה ובתקנות – שהמעסיק חייב למסור, או להציג, לעובדים.

   הנחיות עבודה:

   1. באפשרותך לענות על יותר מנושא משימה אחד. כל נושא משימה מזכה ביום השתלמות בודד.
   2. את פתרון נושא המשימה עליך לכתוב במעבד תמלילים Word בהיקף שלא יעלה על 1000 מילים מודפסות. בראש העבודה יש לציין את הפרטים הבאים: שם, ת.ז., כתובת, טלפון, E-mail, מקום עבודה, תפקיד, תאריך ביצוע העבודה ומספר נושא המשימה.
   3. באפשרותך לשלוח את הפתרון בדואר אלקטרוני לכתובת shalhevet@shalhevet .co.il
    או לחילופין , בדואר, לכתובת שלהבת מערכות מידע בע"מ, רח' פריימן יעקב 20, ראשל"צ 75358, בצרוף המחאה לפקודת שלהבת – מערכות מידע בע"מ, על סך 236 ש"ח (המחיר כולל מע"מ) לכל נושא משימה.
   4. לאחר בדיקת פתרון נושא המשימה יועבר אליך אישור על השתתפות ביום השתלמות, על-פי דרישות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), לצורך קבלת אישור כשירות.
   5. שלהבת מערכות מידע בע"מ – מנהלת האתר, שומרת לעצמה את הזכות לפרסם עבודות נבחרות באתר. השתתפות בקורס בפועל, על-פי התנאים המפורטים לעיל מהווה אישור גורף לפרסום העבודה.
   6. שלהבת מערכות מידע בע"מ תעביר הודעה למשרדי מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, במשרד הכלכלה, על ביצוע הקורס.

   ב ה צ ל ח ה !

   ליצירת קשר השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

    שיעורים שלנו

    תאורה

    לרשימת הקורסים לתחילת הקורס נושאי משימה מספר 43-001 + 43-002 מטרות הקורס בגמר הההדרכה ולאח...
    קרא עוד
    חברת פרסום דיגיטלי חברת פרסום דיגיטלי
    דילוג לתוכן