Shalhevet

  ליצירת קשר

  השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!

   עץ הדעת

   חברת שלהבת מערכות מידע בע"מ מובילה בתחום הבטיחות, גהות, איכות וסביבה ומהווה צומת מידע.

   בעמוד זה תוכל למצוא את כל החוקים והתקנות הקשורים לעולם הבטיחות.

   לקבוצת מידע המשמשת לשאילות שאלות מקצועיות וקבלת מענה בכל תחומי הבטיחות, איכות וסביבה – ניתן להצטרך לקבוצת ה -WhatsApp המקצועית – הצטרף אלינו בקישור הבא

   חוקים ותקנות בעולם הבטיחות

   חוק ארגון הפיקוח על העבודה

   חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד-1954

   תקנות ארגון הפיקוח על העבודה​

   תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996

   פקודת הבטיחות בעבודה

   פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל – 1970

   ​תקנות הבטיחות בעבודה

   תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים) , התשע"א – 2011

   תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז- 2007

   תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תווי וסימון של אריזות), התשנ"ח – 1998

   תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) , התש"ן – 1990

   תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחמרי-הדברה), התשכ"ד – 1964

   תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחמרים מסרטנים מסויימים), התשמ"ה – 1984

   תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) , התשמ"ח – 1988 

   תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז – 1997

   תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח – 1988

   תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד), התשס"א – 2001 

   תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס – 2000

   תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), התשמ"ח – 1988

   תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), התשל"ב – 1972

   תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), התשל"ב – 1972

   תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א – 2001 

   תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד – 1984

   תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד – 1984 

   תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), התשנ"ג – 1993 

   תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), התשמ"ד – 1983

   תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל-כלוריד), התשמ"ד – 1983

   תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד – 1983

   תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ"ה – 1985

   תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך (ארסן)), התשמ"ה – 1985

   תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים הלוגניים מסויימים), התשנ"א – 1990

   תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים ארומטיים מסויימים), התשנ"ג – 1993

   תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים), התשנ"ג – 1992

   תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיננת), התשנ"ג – 1992

   תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס"ה-2005

   תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנאטים), התשנ"ג – 1993

   פקודת התאונות ומחלות משלח-יד ותקנותיה

   פקודת התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה), 1945

   תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה – רשימה נוספת), התש"ם – 1980

   תקנות התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה על מקרים מסוכנים במקומות העבודה), התשס"א – 195

   תקנות עבודת נשים   

   חוק עבודת נשים התשי"ד – 1954, כולל תקנות עבודת נשים

   תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), התשס"א – 2001

   תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה) (תיקון), התשס"א – 2001

   תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה) (תיקון), התשס"א – 2001

   חוק ותקנות עבודת הנוער   

   חוק עבודת הנוער התשי"ג – 1953, כולל תקנותיו, כולל פרטי תחיקה נוספים בנושא

   ​חוק ותקנות למניעת מפגעים  

   חוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961

   תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט – 1979

   תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן – 1990

   תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג – 1992

   חוק ותקנות התכנון והבניה  

   חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965

   תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970

   תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע"ו-2016

   תקנות התכנון והבנייה (רישוי מתקני גז טבעי), התשס"ג-2003

   תקנות התכנון והבניה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד), התשס"ז-2006

   חוק רישוי עסקים ותקנותיו

   חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968

   תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים בתחנות דלק), התש"ל – 1969

   תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), התשל"ג – 1973

   תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז – 1976

   תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ"ג – 1993

   תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל"ה – 1975

   תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א – 1990

   תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס"ו – 2006

   חוק הגז ותקנותיו

   חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט – 1989

   תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו – 2006

   חוק החומרים המסוכנים ותקנותיו

   חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג – 1993

   תקנות החמרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חמרים מסוכנים), התשנ"ד – 1994

   תקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים), התשס"ג-2003

   תקנות החומרים המסוכנים (סילוק פסולת רדיואקטיבית), התשס"ב – 2002

   ​חוק חומרי הנפץ ותקנותיו

   חוק חמרי נפץ, תשי"ד-1954

   תקנות חומרי נפץ (מסחר, העברה, ייצור, החסנה ושימוש), תשנ"ד-1994

   חוק החשמל ותקנותיו

   חוק החשמל, תשי"ד-1954

   תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) , התש"ן – 1990

   תקנות החשמל (עבודה במיתקן חי או בקרבתו), התשס"ט-2008

   תקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד 1000 וולט) הוראת שעה)(תיקון), התשס"ג – 2003

   תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ג – 2002

   תקנות החשמל (התקנת כבלי חשמל במתח גבוה), התשס"ב – 2001

   תקנות החשמל (התקנת מובלים והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ג- 2002

   תקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התש"ס – 2000

   תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1,000 וולט) (תיקון), התשס"ח-2008

   ​חוק הקרינה הבלתי מייננת ותקנותיו

   חוק הקרינה הבלתי מייננת התשס"ו 2006

   תקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ט – 2009

   ליצירת קשר השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

    שלהבת - בטיחות, איכות וסביבה שלנו

    חברת פרסום דיגיטלי חברת פרסום דיגיטלי
    דילוג לתוכן