Shalhevet

  ליצירת קשר

  השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם!

   תוכנית בטיחות וסקר סיכונים

   לרשימת הקורסים

   לתחילת הקורס

   נושאי משימה מספר 39-001 + 39-002

   מטרות הקורס

   בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

   1. ידע מהן דרישות החוק בנושא.
   2. יכיר את מרכיבי תוכנית הבטיחות.
   3. ידע מהו הקשר בין תוכנית בטיחות לסקר סיכונים.
   4. יכיר את נושא תיק מפעל.
   5. יכין עבודת בית בנושא הנלמד.
   6. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור כשירות כממונה על בטיחות בעבודה.

   מבוא

   חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו מציינים שעל מחזיק במקום עבודה להכין תוכנית בטיחות הכוללת, בין השאר, "סקר סיכונים". בנוסף, בתקנות רישוי עסקים

   (מפעלים מסוכנים) מצויין שבעל מפעל – העונה לקריטריונים מתאימים – חייב להכין ולהחזיק "תיק מפעל" לטיפול ב"מקרי חירום" העלולים להתרחש בעת עבודת המפעל. תיק המפעל מתייחס לתרחישים האפשריים הנובעים פעילות המפעל ומחייב מפעלים מסוימים לבצע סקר סיכונים. במסגרת שיעור זה, נילמד על תכולת תוכנית הבטיחות, תכולת תיק המפעל והקשר שלהם לבטיחות בכלל ולסקר סיכונים בפרט. חשוב להדגיש שיש הבדל מהותי בין פנקס מפעל לבין תיק מפעל.

   פנקס המפעל

   חובה בכל מפעל וכולל –

   • פרטים שנקבעו בנוגע לסיוד וצביעה במפעל.
   • פרטים של כל תאונה/מחלת מקצוע שאירעו במפעל.
   • פטורים שניתנו למפעל ותופש המפעל פועל בהסתמך עליו.
   • תסקירים ותעודות המחויבים על פי כל תקנה אחרת.
   • יוחזק במפעל או מחוצה לו בהתאם לאשור המפקח ופתוח לעיון של כל עובד.
   • ישמר למשך שנתיים לפחות, מיום הרישום האחרון בו.

   תכולת תוכנית בטיחות

   כדי שניתן יהיה לנהל נכון את מערך הבטיחות במפעל חשוב להכין תוכנית בטיחות שתקיף את כל ההיבטים הקשורים לבג"ת. מאלה הקבועים בחוק ועד לאחרון גורמי הסיכון שמתגלים במפעל. החוק והתקנה מפרטים את התכולה הבאה:

   1. נהלי הבטיחות, הגיהות והבריאות התעסוקתית במקום העבודה.
   2. מבנה אירגוני ושמות כל נושאי התפקידים במערך הבטיחות המפעלי.
   3. נהלי חירום למצבי סיכון מיוחדים ולמקרי תאונות עבודה.
   4. עריכת סקר סיכונים במקום העבודה.
   5. נוהל לאיתור מפגעי בטיחות וגיהות במקום העבודה והדרכים לסילוק או למניעה של מפגעים כאמור.
   6. תוכנית הדרכת בטיחות והגיהות מפעלית.
   7. רשימת הציוד והחומרים, החייבים בבדיקות תקופתיות, ומועדי הבדיקה שלהם.
   8. רשימת העובדים החייבים בבדיקות בריאות תקופתיות, בציון הבדיקות הדרושות ומועדיהן.
   9. לוחות זמנים לביצוע.

   כפי שניתן לראות, תוכנית הבטיחות מחייבת את התופס לבצע סקר סיכונים.

   אחריות לביצוע תוכנית בטיחות

   כזכור, ממונה הבטיחות מייעץ לתופס בכל נושאי הבטיחות ובנוסף מוטלות עליו – על ידי החוק – משימות רבות שיחד מאפשרות לו להתמודד עם ההיקף הרב של הנושאים. לכן, טבעי הדבר שהחוק מטיל את הכנת התוכנית על ממונה הבטיחות. במפעלים בהם אין ממונה בטיחות, קובעים אדם אחר שעיסוקו בבטיחות ושיש לו הכשרה מתאימה.

   תוכנית הבטיחות ותקנות מסירת מידע

   בנוסף למצויין בתקנות מסירת מידע – זכות העובד לדעת – מפרטת התקנה ומדגישה שיש למסור עותק של תוכנית הבטיחות לוועדת הבטיחות (אם קיימת) ולאפשר לעובדים גישה חופשית לתוכנית זו.

   תוקף תוכנית בטיחות

   חשוב לזכור שממונה הבטיחות חייב לרכז את כל המידע הקשור לנושאי הבג"ת במפעל ולכן, מומלץ לעדכן את התוכנית בכל פעם שנעשו שינויים במקום העבודה (עפ"י התקנה יש לבצע עדכון מדי שנה).

   תיק מפעל

   הבסיס החוקי להכנת "תיק מפעל" מופיע בתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים). תקנה זו מחייבת את בעל המפעל, או מנהל המפעל, להכין "תיק מפעל" לטיפול במקרי תקלות ובתקריות העלולות להתרחש במפעל ולסכן בני-אדם במפעל ומחוצה לו.

   "תיק מפעל" מהווה מסגרת של נתונים ופעולות המאפשרת הערכת מצב מקדמית ותכנון מראש כיצד לפעול במקרה של תקרית. את הפעולות המתחייבות בתרחישי אירוע שונים יש לתרגל באופן שוטף – ראה סירטון מצורף – כדי שאם תקרה תקרית יפעלו עובדי המפעל לפי סדר קדימויות ובמהירות שתביא למניעת התרחבות התקרית ומניעת אסונות למפעל ולסביבתו.

   ביצוע הפעולות המוגדרות בתיק המפעל, כולל פעילות ביחס לצוותי החירום הינו באחריות בעל המפעל (או מנהל המפעל).

   תכולת תיק מפעל

   תיק המפעל יכלול את הפרקים הבאים:

   1. תוכנית המפעל – תיאור, פרוט חומ"ס, סימונם ושיטות הטיפול בהם.
   2. תקלות ותקריות – פרוט של מה שעלול לקרות אגב תפעולו של המפעל.
   3. אמצעי מיגון בייצור – מיגון מפני תקלות ותקריות כתוצאה מהתפוצצות והתלקחות של חומ"ס.
   4. מערך בטיחות – אמצעי התראה, ניטרול, כיבוי אש, ציוד מגן אישי -ראה תמונה של אירוע חרום במפעל.
   5. הערכות לשעת חרום – נוהל לחרום, הניטרול, כח האדם המיומן, הציוד וכיצד ידווחו לרשויות.
   6. במפעל גדול הכנת התיק מחייבת עריכת סקר סיכונים.

   תיק המפעל חייב להיות מעודכן ולהימצא במרכזי הבקרה של המפעל ובידי העובדים האחראים לטיפול בתקרית. כמו כו כן ימסר העתק של התיק לרשות הרישוי. הנתונים שבו צריכים שיהיו עדכניים בכל עת וכמובן כדאי שימונה במפעל אחראי לעדכונו השוטף.

   שים לב – אחריות לביצוע – תוכנית בטיחות ותיק מפעל

   תוכנית בטיחות – אחריות ממונה בטיחות

   תיק מפעל – אחריות בעל/מנהל המפעל

   סקר סיכונים תוכנית בטיחות ותיק המפעל

   כפי שכבר נאמר במקומות שונים, שליטה בגורמי הסיכון ויצירת סביבת עבודה בטוחה מחיים הכרת כל גורמי הסיכון. מתוך שחובת הכנת תוכנית הבטיחות תקפה ויחד עם זאת תיק מפעל מחייב במקרים מסוימים הכנת סקר סיכונים, חזקה על ממונה הבטיחות – והתופס – שיכינו סקר סיכונים לאיתור והערכת חומרת גורמי הסיכון שבמפעל. ללא סקר שכזה, לא ניתן להבטיח סביבת עבודה בטוחה.

   סיכום

   כפי שראינו בשיעור זה, החוק מגדיר את התנאים ותכולת תוכנית הבטיחות. התוכנית כוללת, בין השאר, "סקר סיכונים".
   תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) מחייבים את בעל מפעל להכין ולהחזיק "תיק מפעל" לטיפול ב"מקרי חירום". הן תוכנית הבטיחות והן תיק המפעל דנים בסקר הסיכונים.

   ביביליוגרפיה וירטואלית

   לפניך רשימת אתרים. לחיצה על הכתובת תקשר אותך ישירות לאתר.

   בחר לך נושא משימה, מתוך נושאי המשימה בדף הבא, גלוש באתרים, בכולם , ובצע את המטלה.

   https://shalhevet.co.il/info.asp?pageID=232

   https://shalhevet.co.il/search1.asp

   http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/40747881-66E0-44EA-8243-84B1B2068D0F.htm

   http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/54C0D766-9321-4011-8F3B-8799768CD391.htm

   נושאי משימה

   נושא משימה מספר 39-001:

   1. בהתאם לחוק ארגון הפיקוח ותקנותיו וחוק רישוי עסקים, מהם המפעלים שהחוק מחייבם בהכנת תכנית בטיחות ותיק מפעל? הבא ציטוטים ואת ציון המקום.
   2. ערוך טבלת השוואה בין תכולת תוכנית בטיחות לתכולת תיק מפעל.

   נושא משימה מספר 39-002:

   ערוך טבלת השוואה בין תכולת תיק המפעל לפרוט נושאי האחריות של ממונה הבטיחות.

   בהצלחה!

   ליצירת קשר השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

    שיעורים שלנו

    תאורה

    לרשימת הקורסים לתחילת הקורס נושאי משימה מספר 43-001 + 43-002 מטרות הקורס בגמר הההדרכה ולאח...
    קרא עוד
    חברת פרסום דיגיטלי חברת פרסום דיגיטלי
    דילוג לתוכן